(DaeRim)Rice Cake-Stick-Fish Cake/DaeRim / 465 G

JAYONE ITEM# : 38721

NUTRITION FACTS